Catherine Delacour & Jean-Pierre Drège
Consulter la liste des catalogues raisonnés d'inventaire de collection de musée produits par la RMN-GP
Aller sur le site web du musée national des Arts asiatiques – Guimet
Outils Correspondance des toponymes

Correspondance des toponymes

Pour unifier les toponymes cités dans ce catalogue nous avons pris le parti de privilégier la localisation des lieux dans les outils actuels de cartographie en ligne en se référant, lorsque c’était possible, au référenciel Geonames. Le tableau ci-dessous, établi la correspondance entre cette version actuel d’un toponyme et celle ou celles qu’a pu utiliser Paul Pelliot dans ses carnets.

A

Abakh Khoja

Appak Hodja

Afrassiab

Aphrosiade

Aksou

Aqsou

B

Baicheng

Baï

Bayin Buluke

Baïn Boulaq

Bezeklik

Bezaklik

C

Chah-e-Zindeh

Chazin Dey

Cheguluquan

Tch’ö kou lou ts’iuan

Cher-Dor

Chirdâr ; Chir-dâr

Chyiyrchyk

Tchirchyk

D

Dafosi

Ta-fo-sseu

Douldour-Âqour

Douldour-âqour

Dunhuang

Touen-Houang ; Touen-houang ; Tong Houang ; Touen Houang ; T’ang Houang

E

Eski shahar

Eski-chahr

G

Gaochang

Kara Kodja

Gulang

Kou-lang-hien

Gulcha

Qouldja

H

Hami

Qomoul

Hanyang

Han-yang

Hasa Tam

Asatam

Hatamen

Attamen

Heihe

Hei-ho

Houyao

Heou-yao

J

Jiaohe

Yâr

Jiayuguan

Kia-yu-koan

Jitaixian

Tchi t’ai hien

Jiuquan

Sou-tcheou

K

Kablan-Kyol

Qavlan Koul

Kachgar

Kashgar

Kaptar Khana

Kaptar

Karachahr

Kara Char ; Karashar

Karatay

Qarataï

Keyi

Kahir

Khan-Uï

Han-Uï

Khitaï-Shar

Ktaï-Chahr

Kirzlesu

Kizil-lou (sou/su)

Kizil

Kyzyl

Kizil Sairam

Kyzyl Sairam

Kizilgaha

Kizil Qarga ; Kyzyl-qarga

Kiziloy

Kyzyl Uï

Kohne-Chahr

Kone Char

Korim-Kitchig-Tim

Qoum-Kitchik-Tim

Korla

Kourla

Koutcha

Koutcha ; Koutchar ; Kutsha ; Kutscha

Kumtura

Koum Toura ; Qoum Toura ; Qumtura

Kyzyl-Korgon

Kyzyl Kourgan

L

Lanzhou

Lan-tcheou

Luntai

Bugur

M

Maqiaozi

Ma-k’iao-tseu

Muzat Deryasi

Mouzart-Daria

Muztagata

Mouztag Ata

N

Nankin

Nan-king

O

Oksalur

Ouqsalyr

Ouroumtchi

Ouromachi

P

Peyziwat

Faïzabad

Pingliang

P’ing-liang

Piqan

Pitchan

Pékin

Peking

Q

Qaghiliq

Yarkhand

Qianfodong

Ts’ien fo tong ; Ts’ien fou t’ang ; T’sien fou t’ang ; Ts’ien fou t’ong ; Ts’ien-fo-tong ; Ts’ien fou tang ; Tsien fou tang

Qianyao

Ts’ien-yao

Qingshanzi

Ts’ing-chan-tseu

Qitai

Goutchen ; Tsim ça

Qoch Tim

Qoch-tim

S

Samarcande

Samarkand

Sanxian Dong

Ouch Merouvan

Shaquanzi

Cha-ts’iuan-tseu

Shayar

Châ-Yar

Shayilan Gan

Saï

Shazhou

Cha-tcheou ; Sâ-Tchéou

Shenbei

Chen-pei

Shule

Yang Ichar

Sipu

Laptchouq

Subachi

Sou Bâchi ; Sou-Bâchi ; Subachi ; Subâchi ; Soubachi

Suzhou

Sou-tcheou

Sâdjan tourâ

Bedjar-Tourâ

T

Tachkent

Taschkent

Tanghuang

T’ang Houang

Taukmurun

Tomboroum

Topa Tim

Topatim

Toqquz-Saraï

Toqqouz-saraï

Touran-Kitchig-Tim

Töwan-kitchig-Tim

Tourfan

Turfan

Tumushuke

Toumchouq ; Tumshuq

Tuyugou

Toyuq

U

Ulugh Beg

Ouroug Beg

W

Wenshushan

Wen-chou-chan

Wuhan

Han-k’eou

Wuwei

Leang-tcheou

Wuxi

Ou-si

X

Xingxingxia

Sing-sing-hia

Xining Wangxin

Si-ning-wang

Xiwangmu

Si-wang-mou

Xiyanchi

Si-yen-tch’e

Y

Yamanya

Yamân Yâr

Yangdaman

Yandamâ

Yangxiazhen

Yang-hi-çar

Yudaikelike

Ördeklik

Yueyachuan

Yui-ya-ksiuen

Z

Zhangye

Kan-tcheou